» Aöf 2. sınıf Ticaret Hukuku sınav soruları

Yayınlanma Zamanı: 2009-04-20 09:08:00Sponsorlu Bağlantılar

2007 Ticaret Hukuku Ara Sınav SORULARI

1-Türk ticaret kanunun ayrılmaz cüzü hangisidir?
a) icra iflâs Kanunu
b) Medenî Kanunu
c) Ceza Kanunu
d) Kadastro Kanunu
e) Bütçe Kanunu
2-xxx işlerde hangi tür faiz yasaktır?
a) Faize faiz yürütülmesi
b) Arta parayı aşan faiz
c) Temerrüt faizi
d) Anapara faizi
e) Yüzde ondan fazla faiz
3-Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişiye ne ad verilir?
a) Tacir
b) Seyyar tüccar memuru
c) Ticari mümessil
d) Komisyoncu
e) Tellak
4-Aşağıdakilerden hangisinin tüzel kişiliği yoktur?
a) Kolektif ortaklık
b) Anonim ortaklık
c) Donatma iştiraki
d) Komandit ortaklık
e) Limitet ortaklık
5-Aşağıdakilerden hangisinin kullanılması zorunlu değildir?
a) Akın Petrol A.Ş
b) Sel İnşaatçılık A.Ş
c) Yaşar Kaya
d) Ali Bol Kolektif Ortaklığı
e) Ali Uzun Oteli
6-Bir konunun ticaret siciline tesciline ilgililerin bizzat kendilerinden başka kimler talep edebilir?
a) Cirantalar
b) Analistler
c) Denetçiler
d) Noterler
e) Halefler
7-Tescil. Ye ilânı zorunlu olmayan bir hususun tescil edilmesi hâlinde sicilin ne tür bir etkisi söz konusu olur?
a) Olumlu etki
b) Doğrudan etki
c) Olumsuz etki
d) Dolaylı etki
e) Hiçbir etkisi söz konusu değildir
8-Bir hokkobazın profesör unvanını kullanılması hâlinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
a) Haksız fiil
b) Hukuku tağyi
c) Men'i müdahale
d) Rekabet
e) Haksız rekabet

9- Ticaret sicilindeki kaydın silinmesi tacirin ticari defterlerini saklama yükümlülüğünü nasıl etkiler?
a) Tacirlerin kanuni saklama süresi içinde yeni bir ticari işletme tescili talebinde bulunması.
b) Saklama mükellefiyeti otomatikman ortadan kalkar.
c) Hakim uygun görürse bu mükellefiyeti kaldırır.
d) Tacirin defterlerini saklama mükellefiyeti devam eder.
e) Bu mükellefiyet kaydın silinmesinden itibaren 6 ay devam eder.
10-Defterlerin yanmış olması ve tacirin vesika almamış olması hâlinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?
a) Tacir ibrazdan kaçınmış olur.
b) Tamamlayıcı yemin yapılması gerekir.
c) Kat'ı yemin yapılması gerekir.
d) Tutulması zorunlu olmayan defterler incelemeye alınır.
e) Aleyhte kanıt teşkil eder.
11-Tacirin en geniş yetki ve yönetim hakkı verdiği hangisidir?
a) Ticari işler tellalı
b) Komisyoncu
c) Ticari mümessil
d) Seyyar tüccar memuru
e) Ticari vekil
12-Cari hesaba geçirilmesi tahsil şartına bağlı olan alacak aşağıdakilerden hangisidir?
a) Makbuz senedi
b) Hisse senedi
c) Kambiyo senedi
d) Varant
e) Tahvil
13-Cari hesapta şeklin hukuki niteliği nedir?
a) Yazılı şekil
b) Matbu şekil
c) İhtiyari şekil
d) İspat şekil
e) Geçerlik şekli
14-Kollektif şirkette itiraz hakkı ne zamana kadar kutlanılır?
a) İşlem üçüncü kişiyle yapılana kadar
b) İşlem yapıldıktan sonra
c) İşlemle ilgili dava açılana kadar
d) Şirket feshedilinceye kadar
e) İhtar gönderilinceye kadar
15-Kollektif ortaklıkta tasfiye memuru aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmekte yetkisizdir?
a) Mevcut malları paraya çevirme
b) Ortaklık konusuna giren işlere sürekli olarak devam etme
c) Ortaklığın borçlarını ödeme
d) Başlamış olup ta bitirilememiş olan işleri tamamlamak
e) Ortaklığın alacaklarını tahsil etme
16-Komandit ortaklıklarda komanditer ortakların taahhüt ettikleri sermaye ile gerçek değer arasında fark olursa ne olur?
a) Komanditer ortak temsil yetkisini kaybeder
b) Komanditer ortak kollektif ortak gibi sorumlu olur
c) Komanditer ortağın sorumluluğu alacaklılara karşı genişler
d) Komanditer ortağın sorumluluğu ortadan kalkar
e)Komanditer ortak komandite ortalı gibi sorumlu olur.
17–100 kişi ile toplanan ve 20 tane çekimser oyun kullanıldığı bir anonim ortaklık genel kurulundan karar çıkması için kaç oy aranır?
a) 41
b)76
c) 51
d) 80
e) 61
18-Ali Sabuncu oğlu, Veli Tuzcu oğlu ve Ali Uzun Komandit şirketinde hangisi komanditer ortaktır?
a) Ali Sabuncu oğlu
b) Veli Tuzcu oğlu
c) Ali Uzun
d) Hepsi
e) Hiçbiri
19-Kolektif ortaklıkta temsil yetkisine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) İradi temsilciler 3. kişiler arasından seçilir
b) Kanuni temsilciler kendilerine ortaklığı temsil yetkisi verilen ortaklardır,
c) Kanuni temsilcilerin ortaklık sözleşmesinde gösterilmesi zorunludur
d) Temsilciler yasal ve iradi olmak üzere iki gruba ayrılır
e) İradi temsilciler aynı zamanda kollektif ortaklığın organıdır
20-Aşağıdakilerden hangisi kollektif ortaklığın irade dışı fesih hâllerinden biri değildir?
a) Sözleşmede öngörülen sürenin dolması
b) Ortaklardan birinin iflâsı
c) Birleşme
d) İflâs
e) Tescil ve ilân merasimindeki eksiklikler

21-Hangisi akit yapmaya yetkili tacir yardımcısıdır?
a) Ticari vekil
b) Seyyar tüccar memuru
c) Ticaret İşler Tellalı
d) Komisyoncu
e) Acente
22-Acente icra eylediği faaliyetin karşılığında ücreti önceden belirlenmemişse kim tarafından takdir edilir?
a) Noter
b) Acenteler birliği
c) Taraflar
d) Mahkeme
e) Hakemler kurulu
23-Aşağıdakilerden hangisi özel hükümlere göre tutulması gereken defterlerden birisidir?
a) Defter-i Kebir
b) Yevmiye Defteri
c) İşletme Defteri
d) Tellal Günlük Defteri
e) Karar Defteri

24-Komisyoncunun müvekkiline aldığı malı müvekkil almazsa, bu malın satışı ne şekilde gerçekleştirilir?
a) Cebri icra yoluyla
b) Açık artırma ile sattırma
c) Noter satışı vaadi suretiyle
d) Geri iadesi yoluyla
e) İhale usulüyle eksiltme

25-Paradan başka şeylerin cari hesaba konu olabilmesinin şartı nedir?
a) Takasının kabil olması
b) Takasının kabil olması
c) Kıymetli evrakla bağlanmış olması
d) Kambiyo senedine bağlanmış olması
e) sözleşmenin yazılı yapılması

26-Kollektif şirketin medenî haklarını kullanma ehliyeti ne ile sınırlandırılmıştır?
a) İşletme konusuyla
b) Kanunla
c) Tüzükle
d) Yönetmelikle
e) Sözleşmeyle
27-Kollektif ortaklığın kuruluş işlemlerinde eksiklik olması durumunda ortaklık ne sayılır?
a) xxx ortaklık
b) Komandit ortaklık
c) Kooperatif
d) Donatma iştiraki
e) Hiçbiri
28-Kollektif ortaklıkta ortakların rekabet yasağını sınırı nedir?
a) Sözleşmede gösterilen işletme konusu
b) Ortaklık zararına yapılan işler
c) c) Fiilen Yapılan ticari işler
d) Ortaklığın malî işleri
e) Ortaklığın ekonomik işleri
29-Kollektif şirkette temsil yetkisinin sınırlandırılmış olması durumunda bu sınırlandırmanın 3. kişilere karşı geçerli olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
a) Sınırlandırmanın 3. kişilere bildirilmesi
b) Sınırlandırmanın tescil ve ilân edilmesi
c) Sınırlandırmanın notere bildirilmesi
d) Sınırlandırmanın mahkemeye bildirilmesi
e) Sınırlandırmanın Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilmesi

30- Kollektif ortaklıkta sermaye borcunu zamanında yerine getirmeyen I ortaktan gecikme faizi talep edilmesi için ne gereklidir?
a) Mahkemeye başvurmak
b) Önceden noter kanalıyla ihtarname göndermek
c) Karar almak
d) Telgraf göndermek
e) Hiçbiri
31-Kollektif ortaklıkta itiraz hakkı hangi hakkın bir parçası sayılır?
a) Yönetim hakkının
b) Medenî hakların
c) Malî hakların
d) Kişisel hakları
e) Şahsiyet haklarının

32- Cari hesabın bölünmezliği kavramından aşağıdaki ifadelerden hangisi anlaşılır?
a) Taraflar arasında alacaklılık doğar
b) Taraflar alacaklarını istedikleri anda talep edebilirler
c) Cari hesaba giren bir kalem 3. kişiye devredilmez.
d) Taraflar arasında borçluluk sıfatı doğar.
e) Cari hesaba giren kalemler üzerinde tarafları ayrı ayrı tasarruf yetkisi vardır.

33- Tacirler için defter tutma yükümü be zaman başlar?
a) Tacir sıfatının doğduğu anda
b) Defter tutma taahhüdü verildiği anda
c) İlk ticari işin yapıldığı anda
d) Tacir sıfatı doğduktan bir yıl sonra
e) Tacir sıfatı doğduktan 2 yıl sonra

34- Tacirlerin hangi defter hangi usulle tutacağı aşağıdakilerden hangisinin konusuna girer?
a) Kamu maliyesi
b) İktisat
c) İşletme ve muhasebe
d) Vergi
e) Ekonomi

35- Aşağıdakilerden hangisi ticari mümessilliğin sona erme sebeplerinden biri değildir?
a) Mümessilin ölümü
b) Mümessilin azli
c) Mümessilin hak ehliyetini kaybetmesi
d) Mümessilin istifa etmesi
e) Tacirin ölümü

Soru Cevapı
1. B 2. A 3. A 4. C 5. E 6. E 7. C 8. E 9. D 10. A 11. C 12. C 13. E 14. A 15. B 16. C 17. C 18. E 19. E 20. C 21. E 22. C 23. E 24. B 25. A 26. A 27. A 28. C 29. A 30. B


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalışmaları devam etmektedir.
Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz !