» Maliyet muhasebesi final test soruları - Maliyet muhasebesi sına

Yayınlanma Zamanı: 2009-05-01 23:11:00Sponsorlu Bağlantılar
1) İşletme genel imalat maliyetlerini bütçelemek istemektedir ve işletme 200 milyon lira sabit genel imalat maliyetleri ve makine saati başına da 5 000 lira değişken genel imalat maliyeti oluşacağını tahmin etmektedir. Ayrıca faaliyet hacmi olarak 100 000 makine saati bütçelenmiştir.
Bu bilgilere göre bütçelenen makine saati başına birim genel imalat maliyeti kaç TL’dır?
A) 700 000
B) 500 000
C) 200 000
D) 7 000
E) 5 000

2) Kapasite yetersizliği bulunmayan bir işletme, müşterinin sipariş ettiği mamul partisinin bitirilmesi için fazla mesai yapmak zorunda kalmıştır.
Bu fazla mesai farkları nasıl muhasebeleştirir?
A) Genel imalat maliyetlerine eklenir.
B) Siparişin direkt işçilik maliyetine eklenir.
C) Dönem giderlerine eklenir.
D) Üretilen bütün mamullerin direkt işçilik maliyetlerine dağıtılır.
E) Aktifleştirilerek bilançoda rapor edilir.

3) Aşağıdakilerden hangisi endirekt malzemeye bir örnektir?
A) Masa imalinde kullanılan kereste
B) Elbise üretiminde kullanılan dikiş ipliği
C) Bilgisayar monitörü üretiminde kullanılan özel ekran camı
D) Makine parçası imalinde kullanılan çelik
E) Elbise üretiminde kullanılan kumaş

4) Bir üretim departmanının genel imalat maliyetleri şöyledir:

Aylar Direkt İşçilik
Saatleri Genel İmalat
maliyetleri
1
2
3
4
5 5 500
3 000
2 500
4 000
6 000 401 000 000
360 000 000
347 500 000
385 500 000
414 000 000

Düşük – yüksek noktalar yöntemine göre, direkt işçilik saati (DİS) başına değişken maliyet kaç TL/DİS’dir?
A) 18 000
B) 19 000
C) 25 000
D) 65 000
E) 90 850


5) Aşağıdakilerden hangisi genel imalat maliyetlerinin özelliklerinden biri değildir?
A) Üretilen mamullerle aralarında direkt bir ilişkinin olmaması
B) Farklı maliyet davranışlarına sahip olmaları
C) Direkt işçilik maliyetleriyle aralarında hiç değişmeyen bir oranın mevcut olması
D) Kesin tutarlarının ancak yıl sonunda belli olması
E) Üretilen mamullere doğrudan yüklenememesi

6) Bu bilgilere göre direkt malzeme ve direkt işçilik toplam eşdeğer birim sayıları aşağıdakilerden hangisidir?
A) 70 000 birim Direkt İşçilik, 91 000 birim Direkt Malzeme
B) 100 000 birim Direkt İşçilik, 70 000 birim Direkt malzeme
C) 70 000 birim Direkt Malzeme, 70 000 birim Direkt İşçilik
D) 100 000 birim Direkt İşçilik, 91 000 birim Direkt malzeme
E) 100 000 birim Direkt malzeme, 91 000 birim Direkt işçilik

7) Yukarıdaki bilgilere göre eşdeğer birim başına direkt işçilik maliyeti kaç TL’dır?
A) 15 000
B) 20 000
C) 25 000
D) 30 000
E) 35 000

İşletme (A) cinsi mamulden 500 birim satmayı planlamaktadır. Mamulün birim satış fiyatı 1.000.000.-TL ve birim başına değişken maliyet ise 400.000 TL’ dir. İşletme bu mamulü üretmek için toplam 100.000.000 sabit maliyete katlanacağını düşünmektedir. Bu mamule ilişkin toplam katkı kaç TL’ dir?
A) 100.000.000
B) 200.000.000
C) 300.000.000
D) 400.000.000
E) 500.000.000

9) Aşağıdakilerden hangisi tek düzen hesap planının 7/A seçeneğine göre fonksiyonel bir maliyet hesabı değildir?
A) Genel imalat maliyetleri
B) Amortisman gideri
C) Direkt işçilik gideri
D) Hizmet üretim maliyeti
E) Direkt ilk madde ve malzeme gideri

10) Üretilen mamullere hem direkt malzeme ve direkt işçilik gibi direkt maliyetlerin hem de sabit maliyetlerin yüklenmesi temeline dayanan maliyet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğrusal maliyet sistemi
B) Değişken maliyet sistemi
C) Safha maliyet sistemi
D) Sipariş maliyet sistemi
E) Tam maliyet sistemi

11) İşletmenin Kasım ayı bilgileri aşağıdaki gibidir.
Dönem içi üretimi
tamamlanan mamuller: 800.000.000 TL
Dönem başı mamul stok 300.000.000 TL
Dönem sonu mamul stok 100.000.000 TL
Dönem başı hammadde stok 50.000.000 TL
Dönem sonu yarı mamul stok 250.000.000 TL
Satılan Mamul Maliyeti: ?

A) 1.000.000.000
B) 1.500.000.000
C) 750.000.000
D) 500.000.000
E) 250.000.000

12) Mamuller Miktar Fiyat
K 1.000 100.000 TL
L 1.500 200 000 TL
M 2.500 200 000 TL

Birleşik maliyetler 450.000.000 TL dir. nispi satış tutar yöntemine göre (K) mamulüne yüklenecek maliyet payı nedir?
A) 50.000.000
B) 45.000.000
C) 40.000.000
D) 35.000.000
E) 37.500.000


13) ------------------------/-------------------
GENEL
İMALAT MALİYETLERİ HS. XXX
İZİN ÜCRETLERİ
KARŞILIK HS. XXX
------------------------/------------------
Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?
A) İşçilere izin ücretlerinin ödenmesi
B) Tahmini izin ücretlerinin GİM hesabına aktarılması
C) Eksik tahmin edilen izin ücretlerinin GİM hesabına aktarılması
D) İzin ücretlerinin ilgili mamullerin maliyetine yüklenmesi
E) Fazla ödenen izin ücretlerinin işçilerden tahsil edilmesi

14) İşletmenin maliyet yerleri ile ilgili döneme ilişkileri şöyledir :

1. Dağıtım Toplamı Personel Sayısı Alan

EUGY-A 400.000.000 40 200
EUGY-B 300.000.000 20 200
YÜGY-1 210.00.000 10 50
YÜGY-2 150.000.000 10 50

Yardımcı Üretim Gideri Yeri 1 (YÜGY 1)’ in giderleri personel sayısına, Yardımcı Üretim Gider Yeri 2 (YÜGY 2)’nin giderleri ise Alan (m2 ) esas alınarak dağıtılacaktır.
Kademeli Dağıtım Yöntemine göre YÜGY 1’den esas üretim Gider Yeri B’ ye dağıtılacak maliyet tutarı kaç TL’dir?
A) 30.000.000
B) 45.000.000
C) 60.000.000
D) 120.000.000
E) 150.000.000

15) Bir imalat işletmesinin verimli çalışma koşullarında dahi ortan kaldıramadığı fire aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sabit Fire
B) Kontrol Edilebilir Fire
C) Toplam Değişken Fire
D) Anormal Fire
E) Normal Fire

16) Üretim için gerekli olan malzemenin işletmeye zamanında ulaşmaması nedeniyle, iki saatlik boşa geçen zaman oluşmuştur. Bu süre için işçilere ödenen ücretler aşağıdaki hesaplardan hangisinin borç tarafına kaydedilir?
A) Çalışmayan kısım gider ve Zararları
B) Genel üretim giderleri
C) Direkt işçilik giderleri
D) Personele Borçlar
E) Direkli ilk madde ve malzeme giderleri

17) İşletme dönem içinde 300 milyon amortisman gideri olacağını tahmin ederek üretim maliyetine yüklenmiştir. Aynı dönemde gerçekleşen amortisman giderleri tutarı ise 340 milyon liradır.
Bu işletmeye ilişkin yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
A) -----------------/-----------------------------
730 GENEL
ÜRETİM GİDERLERİ HS. 40 000 000
373 MALİYET GİDERLERİ
KARŞILI?I HS. 300 000 000
257 BİRİKMİŞ
AMORTİSMANLAR HS. 340 000 000
----------------------/---------------------------------

B) ---------------------/------------------------------------
730 GENEL
ÜRETİM GİDERLERİ HS. 340 000 000
- yıllık izin ücretleri
373 MALİYET
GİDERLERİ KARŞILI?I 340 000 000
----------------------/----------------------------------

C) -----------------------/----------------------------------
730 GENEL
ÜRETİM GİDERLERİ HS. 4 000 000

373 MALİYET GİDERLERİ
KARŞILI?I HS. 30 000 000
257BİRİKMİŞ
AMORTİSMANLAR HS. 340 000 000
-----------------------/---------------------------------

D) ---------------------/-----------------------------------
373 MALİYET
GİDERLERİ KARŞILI?I HS. 340 000 000
257 BİRİKMİŞ
AMORTİSMANLAR HS. 340 000 000
---------------------/-----------------------------------

E) ---------------------/------------------------------------
730 GENEL
ÜRETİM GİDERLERİ HS. 300 000 000
373 MALİYET GİDERLERİ
KARŞILI?I HS. 40 000 000
731 GENEL ÜRETİM
GİDERLERİ YANSITMA HS. 340 000 000
--------------------/------------------------------------
1 -------------------------------/------------------------
GENEL
ÜRETİM GİDERLERİ HS. XXX
Esas Üretim Gider Yeri (A)
Esas Üretim Gider Yeri (B)
GENEL ÜRETİM
GİDERLERİ HS. XXX
Yardımcı Üretim Gider Yeri (X)
Yardımcı Üretim Gider Yeri (Y)
-----------------------------/--------------------------

Bu kayıt aşağıdaki işlemlerden hangisine aittir?

A) Esas üretim gider yeri giderlerinin yardımcı hizmet gider yerlerine dağıtılmasına
B) Esas üretim gider yeri giderlerinin yardımcı üretim gider yerlerine dağıtılmasına
C) Yardımcı üretim gider yeri giderlerinin yardımcı hizmet gider yerlerine dağıtılmasına
D) Yardımcı üretim gider yeri giderlerinin esas üretim gider yerlerine dağıtılmasına
E) Esas üretim gider yeri giderlerinin hizmetten yararlanan esas üretim gider yerlerine dağıtılmasına

19) İşletmede üretim sonucunda ortaya çıkan bozuk mamullerin maliyeti aşağıdaki hesaplardan hangisinde izlenir?
A) Diğer olağandışı gider ve zararlar hs.
B) İlk madde ve malzeme hs.
C) Diğer stoklar hs.
D) Genel üretim giderleri hs.
E) Mamuller hs.

20) Üretim işletmesinde birim mamul fiyatı 200 000 TL olup dönem içinde 5 000 birim satılacağı planlanmaktadır. Bu mamulün üretimi için birim başına
80000 TL değişken maliyet planlanmıştir. aynı dönemde tahmini toplam sabit maliyetlerin 297 000 000 TL’dır.Bu bilgilere göre planlanan başa baş noktası satış miktarı kaç birimdir?
A) 2 700
B) 2 854
C) 2 475
D) 3 475
E) 5 250

21) İşletmenin gelecek döneme ilişkin bütçelenmiş faaliyet sonuçlarını brüt satışlardan başlayarak net kar veya zarara kadar gösteren finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?
A) Proforma nakit bütçesi
B) Proforma bilanço
C) Proforma gelir tablosu
D) Proforma satışların maliyet tablosu
E) Proforma üretim akışı tablosu

Safha maliyetli sistemini uygulayan bir imalat işletmesinin imalat faaliyetleri ile ilgili birinci safhasının bazı bilgileri şunlardır: üretimine başlayan 100 000 birim, üretimi tamamlanıp bir sonraki safhaya devredilen 70 000 birimdir. İmalatta hiç fire yoktur. Dönem sonu yarı mamul stoklarına direkt malzeme bakımından %100, direkt işçilik ve genel imalat maliyetleri bakımından da %70 oranında tamamlanmıştır. Dönem içinde katlanılan direkt malzeme maliyeti 3 milyar lira ve direkt işçilik maliyeti de 1 820 000 000 liradır.

22) İşletmede toplam kapasite 2 000 birimdir. İşletmede 300 birimlik boş kapasite bulunmaktadır. İşletmenin 300 birimlik yeni bir sipariş alması ve maliyet ve fiyat değişkenliği olmaması durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?
A) Birim başına sabit maliyet azalır.
B) Birim başına değişken maliyetler değişmez.
C) Toplam sabit maliyetler değişmez.
D) Toplam değişken maliyetler artar.
E) İş İşletmenin toplam karı azalır

23)
--------------------------/---------------------------------
D.Olağandışı Gid.Zar.Hs. xxx

Yarı Mamüller Hs. xxx
------------------------/-----------------------------------

Yukarıda verilen kayıt niçin yapılmıştır?
A) Anormal fire tutarının üretim maliyetinden düşülmesi
B) Normal firenin maliyete yüklenmesi
C) Bozuk mamul satışı
D) Kusurlu mamul kaydı
E) Yan mamul kaydı

24) Aşağıdakilerden hangisi bütçe hazırlanırken dikkate alınması gereken aşamalardan değildir?
A) Sapmaların belirlenmesi
B) Ayrıntılı plan teklifi
C) Onay
D) Birleştirme ve düzeltme
E) İlkelerin belirlenmesi

25) Fiyatlama sürecinde göz önünde bulundurulması gereken faktör aşağıdakilerden hangisi değildir?
A) Enflasyon
B) Teknoloji
C) Üretim hacmi
D) Mamulün özelliklerindeki değişiklik
E) Üretimde çalışmaların niteliği

26) Transfer fiyatlaması uygulayan (A) Üretim İşletmesi’nin kâr merkezlerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Br. Değişken Br. Sabit Piyasa
Maliyet Maliyet Satış Fiyatı
Kesme : 10 TL 14 TL 40 TL
Montaj: 6TL 10 TL 60 TL

Transfer fiyatlaması 2. yöntemin değişken maliyetlerinin %150’sine göre hesaplayan işletme, Ağustos ayında 5. 000 birim mamul üretecektir. Buna göre , “işletmenin montaj kâr merkezinin” faaliyet kârı kaç TL’dir?

A) 30.000
B) 70.000
C) 75.000
D) 145.00
E) 300.000


Soru Cevapı

1. D
2. B
3. B
4. B
5. C
6. E
7. B
8. C
9. B
10. E
11. A
12. A
13. B
14. C
15. E
16. E
17. A
18. D
19. C
20. C
21. A
22. E
23. A
24. A
25. E
26. D

Maliyet muhasebesi 2
1-) Aşağıdaki maliyet türlerinden hangisi olan kapsamlı maliyt tanımının kapsamına girmz?

A) Montaj atölyesinde çalışan işçinin ücreti
B) Tamir-bakım atölyesinde çalışan ustabaşının ücreti
C) Mamulün yapımında kullanılan endirek malzeme
D) Pazarlama departmanında çalışan personele çalışması karşılığı ödenen ücret
E) Kesim atölyesinde çalışan işçiye ödenen tatil ücreti

2-) Aşağıdaki maliyet sistemlerinden hangisinde, birim maliyetlerin hesaplanma yöntemlerine göre sınıflandırma esas alınır?

A) Tam maliyet sistemi, değişken maliyet sistemi
B) Gerçekleşmiş tutarlara dayanan maliyet sistemi, tahmini tutarlara dayanan maliyet sistemi
C) Safha maliyet sistemi, sipariş maliyeti sistemi
D) Değişken maliyet sistemi, tahmini tutarlara dayanan maliyet sistemi
E) Gerçekleşmiş tutarlara dayanan maliyet sistemi, tam maliyet sistemi

3-) Giderlerin dönem gelirine yüklenmesinde zamanlamaya göre ayırım göz önüne alınırsa, satış mağazasının aylık yangın sigortası için yapılan gider aşağıdaki gurplardan hangisi için yer alır?

A) Dönem maliyeti
B) Değişken maliyet
C) Batmış maliyet
D) Mamul (imalat) maliyeti
E) Fırsat maliyeti

4-) Kapasite yetersizliği bulunmayan bir işletme, müşterisinin sipariş ettiği mamul partisinin bitirilmesi için fazla mesaisi yapmak zorundadır. Bu fazla mesai farkları nasıl muhasebeleştirilir?

A) Siparişin direkt işçilik maliyetine eklenir
B) Genel imalat maliyetlerine eklenir
C) Dönem giderlerine eklenir
D) Üretilen bütün mamullerin direkt işçilik maliyetlerine dağıtılır
E) Aktifleştirilerek bilançoda rapor edilir

5-) Mamulle ilişkisi açısından mobilya imal etmek için kullanolan sunta ne tür malzemedir?

A) Direkt malzeme
B) İşletme malzemesi
C) Yardımcı malzeme
D) Endirekt malzeme
E) Özel malzeme

6-) Aşağıdakilerden hangisi endirekt malzemeye bir örnektir?

A) Masa imalinde kullanılan sunta
B) Elbise üretiminde kullanılan astar
C) Bilgisayar monitörü üretiminde kullanılan özel ekran camı
D) Makine parçası imalinde kullanılan çelik
E) Gömlek üretiminde kullanılan kumaş

7-) Aşağıdakilerden hangisi tükenmemiş maliyetlere bir örnektir?

A) Kırtasiye malzemesi stokları
B) Satılan malların maliyetleri
C) Dönemin satış giderleri
D) Dönemin yönetim giderleri
E) Dönem karının vergisi

8) Montaj işletmesinde personel yemekhanesi maliyet yerlerisınıflaması açısından ne tür bir maliyettir?

A) Esas üretim maliyeti
B) Yardımcı üretim maliyeti
C) Pazarlama,satış ve dağıtım maliyeti
D) Genel yönetim maliyeti
E) Yardımcı hizmet maliyeti

9-) Aşağıdakilerden hangisi genel imalat maliyetlerinin özelliklerinden biri değildir?

A) Üretilen mamullere aralarında direkt bir ilişkinin olmaması
B) Farklı maliyet davranışlarına sahip olmaları
C) İmalata direkt yüklenmesi
D) Kesin tutarlarının ancak yıl sonunda belli olması
E) Üretilen mamullere doğrudan yüklenememesi

10-) Aşağıdakilerden hangisi maliyet muhaebesinin özelliklerinden biri değildir?

A) Kayıtlar parasal olarak tutulur
B) Beklentiler ön plandadır
C) Rakamlar fiili ya da tahmini olabilir
D) İşletme içi bilgi sağlayan bir sistemdir
E) Dönemsellik yanında üretim birimleri ile ilgili kayıt ve hesaplar önem taşır

11-) D.başı hammadde stoku : 80.000.000
Kullanılan hammadde maliyeti : 90.000.000
Tamamlanan mamul maliyeti : 250.000.000
D.başı mamul stoku : 20.000.000
Satılan mamul maliyeti : 270.000.000
Bu bilgilere göre işletmenin dönem sonu mamul stoku ne kadardır?

A) 20.000.000
B) 10.000.000
C) 40.000.000
D) 50.000.000
E) Dönemsonu mamul stoku yoktur

12-) İşletme bakım onarım atölyesinin maliyetlerinin çalışan işçiye ödenen ücret, kira gideri ve tamir işlemi sırasında kullanılan malzemeden ibaret olduğunu belirlemiştir.
Yukarıda söz edilen maliyetlerin bütünü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sabit maliyettir
B) değişken maliyettir
C) Yarı-sabit maliyettir
D) Yarı-değişken maliyettir
E) Regresif maliyettir

13-) Bir işletmenin malzeme tedariki ile ilgili bilgileri şöyledir:
Tedarik süresi : 5 gün
Günlük kullanım : 80 saat
İşletme ayrıca 3 günlük stok bulundurmayı işletmektedir. Optimal sipariş miktarı 850 adet olan bu işletme stoklarında en az malzeme kaldığında ne kadar sipariş vermelidir?

A) 400
B) 240
C) 640
D) 850
E) 80

14-) 14-15. Soruları bu bilgiye göre yanıtlayınız.
Saha maliyet sistemi uygulanan işletmenin I.Safhasına ait bilgiler aşağıdaki gibi olup malzemenin tamamı dönemin başında kullanılmıştır.
-Başlanan 18.000 br
Tamamlanıp devredilen miktar 15.000 br
Dönemsonu yarımamül stok miktarı 3.000
Dönemsonu yarı mamül stok miktarı. (İşçilik ve GİM açısından %50 tamamlanmıştır)
14-Bu bilgilere göre direkt malzeme açısından eşdeğer birim sayısı kaçtır ?

A) 18.000
B) 16.500
C) 15.000
D) 33.000
E) 21.000

15-) Yukarıdaki bilgilere göre tamamlanıp devredilen mamül maliyeti kaç TL'dir ?

A) 501.000.000
B) 600.000.000
C) 82.500.000
D) 412.500.000
E) 225.000.000

16-) Bir birleşik imalat sürecinde toplam birleşik maliyet 675.000.000 olup mamüllere ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir. * Birleşik maliyet üretim m miktarı esas alınarak dağıtıldığına göre B mamülünün maliyet tutarı kaç TL.'dır ?

A) 27.364.000
B) 273.640.000
C) 225.000.000
D) 300.000.000
E) 675.000.000

17-) Standart Miktar 2 kg/br
Standart Fiyat 500.000 TL/kg
Üretim miktarı 2.800 br
Fiili Miktar 5.800 kg
Fiili Fiyat 560.000 TL/kg
Bu bilgilere göre direkt malzeme miktar sapması kaç TL'dır ?

A) 348.000.000 olumlu
B) 100.000.000 olumlu
C) 348.000.000 olumsuz
D) 100.000.000 olumsuz
E) 150.000.000 olumsuz

1 Birim Satış Fiyatı : 120.000 TL
Birim Değişken Maliyet : 70.000 TL
Toplam Sabit Maliyet : 180.000.000 TL
Satış Miktarı : 6.000 birim
Olan işletmede toplam katkı payı kaç TL'dır ?

A) 300.000.000
B) 120.000.000
C) 600.000.000
D) 420.000.000
E) 720.000.000

19-) Esnek bütçeyi uygulayan A üretim işletmesinin GİM ile bilgileri aşağıdaki gibidir.
Sigorta Giderleri : 300.000.000 TL
Endirekt işçilik : 200.000.000 TL+150.000.000/DİS
Diğer GİM 150.000.000 TL+250.000.000/DİS olduğunda bütçelenen toplam GİM kaç TL olur ?

A) 650.000.000
B) 3.200.000.000
C) 3.550.000.000
D) 2.600.000.000
E) 3.850.000.000

20-) "A" Üretim işletmesinde gelecek döneme ilişkin bütçeler hazırlanmaktadır. Bütçelenen satış miktarı 300.000 birim, bütçe dönemi sonunda elde 50.000 birim kalması istenmektedir. Bütçe dönemi başında ise elde 38.000 birim olacağı tahmin edilmektedir.
Bu bilgilere göre işletmenin bütçe döneminde kaç birim üretmesi gerekmektedir ?

A) 300.000
B) 350.000
C) 338.000
D) 385.000
E) 312.0001 D
2 C
3 A
4 A
5 A
6 B
7 A
8 E
9 C
10 A
11 E
12 D
13 C
14 A
15 B
16 C
17 C
18 A
19 E
20 E


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalışmaları devam etmektedir.
Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz !