» Maliyet muhasebesi test Soruları ve cevapları

Yayınlanma Zamanı: 2009-05-01 23:06:00Sponsorlu Bağlantılar
MALİYET MUHASEBESİ SORU - CEVAP

1 ) Üretim yapmak amacıyla varlık tüketimi aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Gider
B) Hasılat
C) Harcama
D) Maliyet gideri
E) Dönem gideri

2 ) Dönem içinde satın alınan hammadde tutarı 500 milyon lira, dönem içinde kullanılabilir hammadde stokları tutarı 700 milyon lira ve dönem sonu hammadde stokları maliyeti 300 milyon lira olduğuna göre dönem başı hammadde stoklarının maliyeti kaç TL. dir?
A) 50 milyon
B) 100 milyon
C) 200 milyon
D) 300 milyon
E) 400 milyon

3 ) Aşağıdakilerden hangisi maliyet sistemini etkileyen faktörlerden biri değildir ?
A) İşletmenin büyüklüğü
B) İşletmenin satış politikası
C) Örgüt yapısı
D) Mamullerin cinsi
E) Kullanılan üretim tekniği

4 ) Üretim ve hizmet işletmelerinde 7/B seçeneğine göre, maliyet dönemi sonunda hazırlanan maliyet dağıtım tablosuna dayanarak fonksiyonlarına ve maliyet yerlerine göre gruplanan çeşitli hesaplar hangi hesabın alacağına kaydedilir ?
A) Gider çeşitleri yansıtma hesabı
B) Üretim maliyetleri hesabı
C) Genel üretim giderleri hesabı
D) Direkt ilk madde ve malzeme giderleri hesabı
E) İlk madde ve malzeme giderleri hesabı

5 ) Bir sanayi işletmesinin birim fiyatı 7.5 TL. olan X malzemesinden yıllık gereksinmesi 12.000 birimdir. Bir partinin siparişi işletmeye ortalama 30 liraya mal olmaktadır. X malzemesini depoda bulundurmak için ortalama stok değerinin %15 oranında bir maliyete katlanılmaktadır. İşletmenin optimal sipariş miktarı kaç birimdir?
A) 600
B) 1.000
C) 1.500
D) 2.000
E) 800

6 ) Yukarıdaki bilgilere ve son giren ilk çıkar yöntemine göre dönemsonu stoklarının maliyeti kaç TL. dir?
A) 12.500.000
B) 14.000.000
C) 15.000.000
D) 17.500.000
E) 20.000.000

7 ) Üretimde kullanılan cıvata, somun, makine yağları, akaryakıt vb. giderler aşağıdaki gider gruplarından hangisinin içinde yer alır ?
A) Direkt malzeme maliyeti
B) Yardımcı malzeme
C) İşletme malzemesi
D) Endirekt malzeme maliyeti
E) Dönem malzemesi

8 ) Yukarıdaki bilgilere ve ilk giren ilk çıkar yöntemine göre dönem içinde imalata verilen malzemenin maliyeti kaç TL. dir ?
A) 10.000.000
B) 11.500.000
C) 13.000.000
D) 15.500.000
E) 24.550.000

9 ) İşletmede 2 milyon TL. saat ücreti ile çalışan işçi %35 akord zammı almaktadır. Akord zamanı ise bir birim üretim için 40 dakikadır. İşçi bir günlük süre için 20 birim üretim yaptığına göre, işçinin günlük ücreti kaç liradır?
A) 35.000.000
B) 20.000.000
C) 36.000.000
D) 25.000.000
E) 45.000

10 ) Toplam zamanın hangi işler üzerinde ne kadarlık sürelerle geçirildiğini gösteren belgeye ne ad verilir?
A) İşçi saat kartı
B) İşçi çalışma kartı
C) Sipariş kartı
D) Stok kartı
E) İşçi çalışma kartı özeti

11 ) Boşa geçen işçiliğin nedeni enerji kesintisinden kaynaklanıyorsa yapılacak yevmiye kaydında hangi hesapta gösterilir ?
A) Çalışılmayan kısım gider ve zararları hesabı
B) Genel üretim giderleri hesabı
C) Direkt işçilik giderleri hesabı
D) Hizmet üretim maliyet hesabı
E) Endirekt işçilik giderleri hesabı

12 ) Duran varlıkların amortismanları, bina vergileri, sigorta, yöneticiler ve üretim personelinin maaşları maliyet davranışlarına göre aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Değişken maliyetler
B) Sabit maliyetler
C) Yönetilen sabit maliyetler
D) Karma maliyetler
E) Yönetilemeyen sabit maliyetler

13 ) Yukarıdaki verilere göre Düşük-Yüksek noktalar yöntemine göre, direkt işçilik saati (DİS) başına değişken maliyet kaç TL/DİS’dir?
A) 18.000
B) 19.000
C) 25.000
D) 65.000
E) 90.850

14 ) Bir işletmede üretilen mamul miktarı 10.000 birim, toplam değişken genel üretim maliyetleri 350.000.000 TL. ve toplam sabit genel üretim maliyetleri 208.000.000 TL.dir. Buna göre işletme 16.000 birim mamul ürettiğinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur ?
A) Toplam G.Ü.M. 892.800.000 TL.dir
B) Birim başına değişken G.Ü.M. 21.875 TL.dir
C) Birim başına sabit G.Ü.M. 20.800 TL. dir
D) Toplam G.Ü.M. 558.000.000 TL.dir
E) Birim başına toplam G.Ü.M. 48.000 TL.dir

15 ) Aşağıdakilerden hangisi yardımcı hizmet maliyet yeridir ?
A) Döküm
B) Boyahane
C) Tamir-Bakım
D) Genel İşletme
E) Üretim Planlama

16 ) Yukarıdaki bilgilere ve doğrudan dağıtım yöntemine göre yemekhaneden işlem1’e yapılan II.Gider dağıtım sonucu kaç TL. dir?
A) 17.500.000
B) 18.000.000
C) 20.000.000
D) 22.000.000
E) 25.000.000

17 ) Yukarıdaki bilgiler ve doğrudan dağıtım yöntemine göre yemekhaneden işlem3’e yapılan II. Gider dağıtım sonucu kaç TL. dir ?
A) 20.000.000
B) 18.000.000
C) 15.000.000
D) 10.000.000
E) 5.000.000

18 ) Yukarıdaki bilgilere göre yardımcı maliyet yeri 1’den esas maliyet yeri A’ya dağıtılacak tutar kaç TL. dir ?
A) 30.000.000
B) 50.000.000
C) 80.000.000
D) 91.538.461
E) 72.857.143

19 ) Aşağıdakilerden hangisi maliyet dağıtımı yapılmasının nedenlerinden biridir ?
A) İşletmede dağıtım anahtarı listesinin oluşturulması
B) Genel imalat maliyetlerinin fiili tutarlarının belirlenmesi
C) Maliyetlerin mamullere en doğru şekilde dağıtılması
D) İşletmede sorumluluk alanlarının belirlenmesi
E) Üretim sürecindeki maliyet yerlerinin belirlenmesi

20 ) Üretim partisinin birleşik maliyeti 270.000.000 TL. dir. Maliyet dağıtımında fiziki miktarlarının temel alınması durumunda B mamulüne yüklenecek maliyet payı kaç TL dir ?
A) 55.000.000
B) 72.000.000
C) 98.181.181
D) 64.000.000
E) 105.000.000

21 ) Birleşik imalatta elde edilen mamullere ayrım noktasından sonra yüklenebilen maliyetlere ne ad verilir ?
A) Ek maliyetler
B) Tali mamul maliyetleri
C) Birleşik maliyetler
D) Esas maliyetler
E) Endirekt maliyetler

22 ) Bir birleşik imalat sürecinde 10.000 birim (Y) ve 5.000 birim (Z) birleşik mamullerini üretebilmek için 17.500.000 TL. maliyete katlanılmıştır. Birim satış fiyatı (Y) mamulü için 2.000 TL. ; (Z) mamulü için ise 3.000 TL. dir. İşletme birleşik maliyetleri satış değerlerini esas alarak dağıtmaktadır. Bu bilgilere göre (Z) mamulü için toplam birleşik maliyet kaç TL. dir ?
A) 15.000.000
B) 12.500.000
C) 10.000.000
D) 5.000.000
E) 7.500.000

23 ) Sipariş maliyet sistemi kullanan işletmede G.Ü.M. siparişlerin maliyetine direkt işçilik saati başına 100.000 TL. olarak yüklenmektedir. Gerçekleşen fiili G.Ü.M. 25.000.000 TL. dir. Döneme ilişkin çalışma süresi 200 D.İ.S.dir. Buna göre ek*** ya da fazla yüklenen G.Ü.M. tutarı nedir ?
A) 6.000.000 fazla yükleme
B) 9.000.000 ek*** yükleme
C) 5.000.000 ek*** yükleme
D) 9.000.000 fazla yükleme
E) 5.000.000 fazla yükleme

24 ) Tahmini genel üretim gideri = 68.000.000 TL.
Fiili genel üretim gideri = 75.000.000 TL.
Tahmini faaliyet hacmi =16.000 DİS.
Fiili faaliyet hacmi = 17.000 DİS.
Bu bilgilere göre, dönem içinde maliyetlere yüklenen genel üretim maliyet gideri kaç TL. dir?
A) 75.000.000
B) 72.250.000
C) 71.750.000
D) 70.500.000
E) 68.000.000

25 ) (X) Yardımcı üretim maliyet yerinde üretilen mamuller için gerekli olan 300.000.000 liralık endirekt malzeme ambardan çekilmiştir. Bu işlemle ilgili olarak yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisinin borç tarafına kayıt yapılır?
A) Yarı mamul – Üretim hesabı
B) Mamuller hesabı
C) İlk madde malzeme hesabı
D) Direkt ilk madde malzeme giderleri hesabı
E) Genel üretim giderleri hesabı

26 ) Götürü olarak yüklenen G.İ.M. giderleri tek düzen hesap planına göre hangi hesaptan yükleme yapılır?
A) 710 Direkt İlk Madde Malzeme Giderleri Hesabı
B) 720 Direkt İşçilik Giderleri Hesabı
C) 731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabı
D) 730 Genel Üretim Giderleri Hesabı
E) 732 Genel Üretim Gideri Bütçe Farkı Hesabı


Cevap Anahtarı:
[hide]1. - D
2. - C
3. - B
4. - A
5. - E
6. - D
7. - D
8. - D
9. - C
10. - B
11. - A
12. - E
13. - B
14. - E
15. - C
16. - A
17. - D
18. - D
19. - C
20. - B
21. - A
22. - E
23. - C
24. - B
25. - E
26. - C


Duyuru
Sitemizde güncelleme çalışmaları devam etmektedir.
Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz !