» Uluslararası Finansman Kavramı ve Azgelişmiş ÜlkelerFinansman açığı; ödeme dengesi açığı metodu, tasarruf-yatırım açığı, hakim model açığı, ekonominin kullanma gücü, uyumlaştırılmış metot olmak üzere beş çeşit metotla hesaplanabilmektedir.Bir gelişmiş ülkeden, az gelişmiş bir ülkeye hibe, borçlanma veya ihraç kredileri şeklindeki dış finansmanın, kendi ekonomileri üzerindeki gerçek yükü az gelişmiş ülkelere sağladığı gerçek yardım nedir? Bu sorunun cevabı, her kaynak ülkenin ve her alıcı ülkenin ekonomileri farklılıklar gösterdiğinden kolay değildir. O halde her olayın ayrı ayrı ele alınarak incelenmesi gerekmektedir. Bununla beraber son yıllarda da yapılan çalışmalar konunun açıklamasına "net sermaye yöntemi" ve "belli bir iskonto oranına göre bugünkü değer" açılarından yaklaşılmak suretiyle, birtakım ortak noktalar getirmiştir.Az gelişmiş ülkelere yapılan finansman hibe payının çeşitli olasılıklara göre Prof. Ohlin tarafından ne olacağı hesaplanmıştır.

Devamını Oku

» 3. Sınıf Dersleri - Uluslararası Mali İlişkiler Soru-CevapUluslararası Mali İlişkiler Soru-Cevap 1.) Yardım yapan ve alan iki ülke arasında kamu kaynaklarından sağlanan fonlarla yapılan uluslararası yardımlara ne denir? A) Mali yardım B) Teknik yardım C) İkili yardım D) Gıda yardımı E) Çok taraflı yardım AÇIKLAMA: İki ülke arasında kurulan böyle bir ilişki ikili yardım anlamındadır. Eğer ülke, yardımı uluslararası kuruluşlardan alacak olsaydı, bu kez çok taraflı yardım söz konusu olacaktı. 2.) Uluslararası finansman ihtiyacının temel nedenini gösteren eşitlik aşağıdakilerden hangisidir? A) S-X = I-M B) X-S = C-I C) M-I = X-S D) S-I = X-M E) C-S = X-M AÇIKLAMA: Eşitliğin sol tarafı tasarruf-yatırım dengesini, sağ tarafı ise ihracat-ithalat dengesini göstermektedir. S< belirtilmektedir. gereği sağlanması finansmanın bir kadar açığı ticaret dış da ya Tasarruf-yatırım yansımaktadır. şeklinde yani X 3.) Paranın paralar-arası fiyatının oluştuğu piyasalar hangisidir? A) Sermaye piyasaları B) Kredi piyasaları C) Döviz piyasaları D) Hisse senedi piyasaları E) Altın piyasaları AÇIKLAMA: Belli bir ulusal paranın başka bir para cinsinden ifade edildiği döviz, bir anlamda paranın paralar-arası fiyatıdır. 4.) Paranın zamanlar-arası fiyatı nedir? A) Ons B) Arbitraj C) Döviz D) Faiz E) Kur AÇIKLAMA: Belli bir dönemde kullanılan paranın bir sonraki dönem alacağı değerin belirlenmesinde faiz ölçütü söz konusu olmaktadır. 5.) Hangisi finansal işlemlerin dünya çapında gerçekleştirildiği mali merkezlerinden değildir? A) New York B) Londra C) Tokyo D) Frankfurt E) Hiçbiri AÇIKLAMA: Frankfurt bölgesel mali merkezlerden biridir. 6.) Bağlı kurların daha önce belirlenmiş bir formüle veya şemaya göre periyodik olarak uyarlanması ve mini devalüasyonlar yapılmasına dayalı kurlara ne ad verilmektedir? A) Katlı kur B) Bağlı kurlar C) Esnek kurlar D) Sabit kurl...

Devamını Oku

» Maliye Bölümü Dersleri - maliye bölümünde sorumlu olunan dersler1. Sınıf DersleriArasınav Üniteleri Genel İşletme01 -09Davranış Bilimlerine Giriş01 - 08İktisada Giriş01 - 10Genel Matematik01 - 07Genel Muhasebe01 - 10Hukuka Giriş01 - 08Temel Bilgi Teknolojileri01 - 072. Sınıf DersleriArasınav Üniteleri Muhasebe Uygulamaları01 - 09Ticaret Hukuku01 - 11Kamu Maliyesi01 - 07İstatistik01 - 07Yönetim Organizasyon01 - 07İktisat Teorisi01 - 10Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi01 - 153. Sınıf DersleriArasınav Üniteleri İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku***01 - 07Kamu Ekonomisi01 - 07Türk Vergi Sistemi01 - 08Para Teorisi ve Politikası01 - 06İdare Hukuku01 - 05Devlet Bütçesi01 - 07Yabancı Dilİngilizce01 - 15Almanca01 - 14Fransızca01 - 064. Sınıf DersleriArasınav Üniteleri Finansal Ekonomi01 - 05Uluslararası Mali İlişkiler***01 - 05Türkiye Ekonomisi01 - 05Maliye Politikası01 - 10Yerel Yönetimler01 - 07Vergi Hukuku01 - 06Türk Dili01 - 08

Devamını Oku

» 3. Sınıf İktisat Dersleri - iŞ ve sosyal güvenlik hukuku sınav sCumhuriyet döneminde devletin çalışma yaşamına ilk müdahalesi ...... Korunmasına yöneliktir. Ereğli Zonguldak kömür madenlerinde çalışan işçilerin Osmanlı İmparatorluğunun 2. Meşrutiyet döneminde çoğalan işçi eylemlerini yasaklamak için 1909 yılında çıkarılan kanun ....dır. Tatil-i Eşgal İş kanunu kapsamında olan... Dır. Tarım sanatları İş yerinde 50 den fazla işçi çalıştırılıyorsa. Özürlü, terör mağduru ve eski hükümlü toplam oranı ... Olur. 0.06 İş sözleşmesinin kaç unsuru vardır? 3 İş sözleşmesinde ehliyet unsuru hangi kanun hükümlerine göre düzenlenmiştir Medeni Kanun Asgari ücret tespit komisyonu en az ... Üye ile toplanır. 10 üye İşverenin iflası, haciz durumlarında işçi ücretlerinin öncelikli olarak ödenmesi ücretin ..... Özelliğinden kaynaklanır. Ücretin imtiyazlı Alacak olması. İşverenin, işi yapmaya hazır olan işçinin hizmetini kabulden kaçınması .... Dır. İşverenin temerrüdü dür. Ücretin en fazla kaçta kaçı haczedilebilir. Dörtte birinden fazlası haczedilemez. İşçinin her yıllık çalışması için en az kaç günlük ücreti kıdem tazminatı olarak ödenecektir? 30 gün Kıdemi 2 yıl olan bir işçinin yıllık ücretli izin hakkı kaç gündür? 14 gün Aynı işverene ait (A) işyerinde 7 ay, (B) işyerinde 6 ay, (C) işyerinde 9 ay çalışan16 yaşındaki işçi kaç günlük yıllık ücretli izine hak kazanır? 20 gün Yıllık ücretli izin uygulaması ile ilgili ... 18 yaşından küçüklere kıdemlerine bakılmaksızın en az 20 gün yıllık izin verilir. Temel eğitimini tamamlamamış okula devam eden çocukların eğitim döneminde çalışma süresi ne kadardır? G&uum...

Devamını Oku

» İş ve sosyal güvenlik hukuku test soruları - Aöf test ve çalışma1.) Dünya’da kurulan ilk işçi sendikalarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? A) İngiltere’de, 19.yy’ın ilk yarısı B) Fransa’da, 19.yy’ın ilk yarısı C) İngiltere’de, 19.yy’ın son yarısı D) Almanya’da, 19.yy’ın ilk yarısı E) Almanya’da, 19.yy’ın son yarısı AÇIKLAMA: İlk işçi sendikaları, koalisyon yasaklarının kaldırılması ile birlikte İngiltere’de, özellikle 1833 yılından sonra kurulmaya başlanmıştır. 2.) Aşağıdakilerden hangisi, bir sendikada bulunması gereken özelliklerden birisi değildir? A) Sendikaların amacı, üyelerinin ortak ekonomik ve sosyal çıkarlarını korumak ve geliştirmektedir. B) Sendikaların kurulması isteğe bağlı, yani serbesttir. C) Sendikalar bir özel hukuk tüzel kişisidir. D) Sendikalar devletten bağımsız olmasına rağmen, dernek veya vakıflara bağlı olabilirler. E) Sendikalar, hukuki yönden örgütlenmiş, sürekli topluluklardır. AÇIKLAMA: Sendikalar özerk kuruluşlardır. Bunun sonucu olarak yalnızca devlete değil, her tür kamu kurum ve kuruluşuna, din kurumlarına, derneklere, vakıflara vb. örgütlere bağlı olamazlar, bu kurum ve kuruluşlar tarafından kurulup yönetilemezler. İşçi ve işveren sendikaları karşılıklı olarak da birbirlerine karşı bağımsızdır. 3.) Aşağıdakilerden hangisi Sendikalar Kanunu’nun yasaklandığı bir faaliyet değildir? A) Meslek esasına göre işçi sendikası kurulması B) İşyeri esasına göre işçi sendikası kurulması C) Yöresel çapta faaliyet gösteren işçi sendikası kurulması D) Bir işkolunda birden çok işçi sendikası kurulması E) Hiçbiri AÇIKLAMA: Sendikalar Kanunu’na göre, bir işkolunda birden fazla sendika kurulabilir. Buna sendikaların çokluğu ilkesi denilir. Bir işkolunda birden çok sendika kurulabilirken, meslek veya işyeri esa...

Devamını OkuSoru Makinasi

Sitemiz Yenileniyor


Tasarımımızla ilgili fikirler vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.