» Aöf notları - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku sorular ve cevaplarDünyada iş hukuku alanında atılan ilk adım aşağıda işçi gruplarından hangisi ile ilgilidir. Çocuk işçiler 2- İş kanununa göre bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye ne ad verilir İşçi 3- Ülkemizde ilk medeni kanun olan mecelle hangi yıl yürürlüğe girmiştir. 1877 4- Bireysel ve toplu iş ilişkilerinde devletin katlımı uygulamada hangisini kapsamaz Grev ve lokavtı yönetme 5- Günümüzde Türk iş kanununda yasal çerçevesi içinde yürürlükte olan yasalar arasında yer almaz 274 sayılı sendikalar kanunu 6- Türkiye”de kadın, genç ve çocuk işçilerin çalışma yaşı çalışma süreleri işin nitelik ve koşulları yönünden korumak amacıyla çıkarılan ilk kanun hangisidir Umumi Hıfzıssıhha kanunu 7- İş kanuna göre bir işyerinde kaç işveren vekili bulunabilir Gerektiği kadar 8- İş ve sosyal güvenlik hukuku ile ilgili hükümlerin yer aldığı genel nitelikteki kanunlardan biri değildir Deniz iş kanunu 9- İş kanunu bakımından işveren vekili ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır. İş veren vekili vekalet sözleşmesi ile çalıştırılmak zorundadır 10- İş hukukuna egemen olan ilkelerden biri değildir İşveren lehine yorum 11- İş hukuku alanında ilk adım hangi ülkede atılmıştır İngiltere 12- İşçi yararına yorum ilkesinin uygulamasına bir örnektir Aksarı ücretin nakden ödenmesi 13- İş hukukunun kendine özgü kaynakları arasında yer alır İş yeri iç yönetmelikleri-Toplu iş sözleşmeleri 14- İş ve sosyal güvenlik hukukunun kendine özgü kaynakları arasından yer almaz Belediye kanunu 15- İş yeri iç yönetmelikleri iş hukuku kaynaklarından hangisine bir örnektir Kendine özgü 16- İş kanunu kapsamına girecek nitelikte bir iş yeri kuran iş veren...

Devamını Oku

» Aöf notları - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku sorular ve cevaplarDünyada iş hukuku alanında atılan ilk adım aşağıda işçi gruplarından hangisi ile ilgilidir. Çocuk işçiler 2- İş kanununa göre bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye ne ad verilir İşçi 3- Ülkemizde ilk medeni kanun olan mecelle hangi yıl yürürlüğe girmiştir. 1877 4- Bireysel ve toplu iş ilişkilerinde devletin katlımı uygulamada hangisini kapsamaz Grev ve lokavtı yönetme 5- Günümüzde Türk iş kanununda yasal çerçevesi içinde yürürlükte olan yasalar arasında yer almaz 274 sayılı sendikalar kanunu 6- Türkiye”de kadın, genç ve çocuk işçilerin çalışma yaşı çalışma süreleri işin nitelik ve koşulları yönünden korumak amacıyla çıkarılan ilk kanun hangisidir Umumi Hıfzıssıhha kanunu 7- İş kanuna göre bir işyerinde kaç işveren vekili bulunabilir Gerektiği kadar 8- İş ve sosyal güvenlik hukuku ile ilgili hükümlerin yer aldığı genel nitelikteki kanunlardan biri değildir Deniz iş kanunu 9- İş kanunu bakımından işveren vekili ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır. İş veren vekili vekalet sözleşmesi ile çalıştırılmak zorundadır 10- İş hukukuna egemen olan ilkelerden biri değildir İşveren lehine yorum 11- İş hukuku alanında ilk adım hangi ülkede atılmıştır İngiltere 12- İşçi yararına yorum ilkesinin uygulamasına bir örnektir Aksarı ücretin nakden ödenmesi 13- İş hukukunun kendine özgü kaynakları arasında yer alır İş yeri iç yönetmelikleri-Toplu iş sözleşmeleri 14- İş ve sosyal güvenlik hukukunun kendine özgü kaynakları arasından yer almaz Belediye kanunu 15- İş yeri iç yönetmelikleri iş hukuku kaynaklarından hangisine bir örnektir Kendine özgü 16- İş kanunu kapsamına girecek nitelikte bir iş yeri kuran iş veren...

Devamını Oku

» Aöf notları - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku sorular ve cevaplarDünyada iş hukuku alanında atılan ilk adım aşağıda işçi gruplarından hangisi ile ilgilidir. Çocuk işçiler 2- İş kanununa göre bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye ne ad verilir İşçi 3- Ülkemizde ilk medeni kanun olan mecelle hangi yıl yürürlüğe girmiştir. 1877 4- Bireysel ve toplu iş ilişkilerinde devletin katlımı uygulamada hangisini kapsamaz Grev ve lokavtı yönetme 5- Günümüzde Türk iş kanununda yasal çerçevesi içinde yürürlükte olan yasalar arasında yer almaz 274 sayılı sendikalar kanunu 6- Türkiye”de kadın, genç ve çocuk işçilerin çalışma yaşı çalışma süreleri işin nitelik ve koşulları yönünden korumak amacıyla çıkarılan ilk kanun hangisidir Umumi Hıfzıssıhha kanunu 7- İş kanuna göre bir işyerinde kaç işveren vekili bulunabilir Gerektiği kadar 8- İş ve sosyal güvenlik hukuku ile ilgili hükümlerin yer aldığı genel nitelikteki kanunlardan biri değildir Deniz iş kanunu 9- İş kanunu bakımından işveren vekili ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır. İş veren vekili vekalet sözleşmesi ile çalıştırılmak zorundadır 10- İş hukukuna egemen olan ilkelerden biri değildir İşveren lehine yorum 11- İş hukuku alanında ilk adım hangi ülkede atılmıştır İngiltere 12- İşçi yararına yorum ilkesinin uygulamasına bir örnektir Aksarı ücretin nakden ödenmesi 13- İş hukukunun kendine özgü kaynakları arasında yer alır İş yeri iç yönetmelikleri-Toplu iş sözleşmeleri 14- İş ve sosyal güvenlik hukukunun kendine özgü kaynakları arasından yer almaz Belediye kanunu 15- İş yeri iç yönetmelikleri iş hukuku kaynaklarından hangisine bir örnektir Kendine özgü 16- İş kanunu kapsamına girecek nitelikte bir iş yeri kuran iş veren...

Devamını Oku

» İş ve sosyal güvenlik hukuku soru ve cevaplar İşçi 3 açıdan işverene bağımlıdır. Teknik – Ekonomik ve Hukuki bağımlılık Sanayi devrimi İngiltere de yaşanmıştır. Üretim süreci ilk kez yeterli sürekli ve düzenli bir güç kaynağına kavuşmuştur. İnsan ve hayvan gücünün yerini buhar ve elektrikli makineler almıştır. Osmanlı İmparatorluğunda ilk sanayileşme Tanzimat ve meşrutiyet döneminde başlamıştır. Bu dönemde teamülü hukuk kurallarının yerini ilk yazılı hukuk kuralları almaya başlamıştır. 1877 yılında ülkemizin ilk medeni kanunu Mecelle yürürlüğe girmiştir. Yetişkin işçilerin yanı sıra kadın genç ve çocuk işçileri çalışma yaşı süreleri işin nitelik ve koşulları yönünden koruyan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu yürürlüğe girmiştir. İş hukukunun yazılı kaynakları : Kanunlar,Tüzükler,yönetmelikler,genelge,bakanlar kurulu kararları,resmi tebliğ ve genel emirler İş hukukunun yazısız kaynakları : Gelenekler,örf ve adetler İş hukukunun yardımcı kaynakları : Kazai içtihatlar, mahkeme kararları, bilimsel içtihatlar,ilmi görüşler İşverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları iş yerlerinde Bakanlar Kurulunun belirleyeceği oranda eski hükümlü ve özürlü çalıştırmak zorundadırlar. Bu işçilerin toplam oranı %6 dır. Kamuda %4 özürlü %2 eski hükümlü, özelde %3 özürlü, %1 eski hükümlü, %1 terör mağduru kalan %1 de işveren kendi tercihine göre kullanır İşverenler toplu işten çıkarma söz konusu olduğunda 6 ay içerinde tekrar aynı nitelikte iş için işçi almak isterse toplu çıkardığı işçilere öncelik vermek zorundadır. Sakatlanarak işten ayrılan bir iş&ccedi...

Devamını Oku

» Serbest Muhasebeci - Mali Müşavir çalışma olanakları - Ücret düzTANIM İşletmelerin ekonomik, mali ve hukuki durumları ile vergiye ilişkin işlemlerini muhasebe kurallarına, gerçeklere ve yasalara uygunluk açısından inceleyerek görüşünü ilgililere bildiren ve bu işleri bir işyerine bağlı olmaksızın yapan kişidir. GÖREVLER - Serbest iş yapan kişilerin, resmi ve özel kurumların gelirlerini ve giderlerini, çeşitli adlardaki (işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri vb.) defterlere kaydeder, - Kişi veya kuruluşların yükümlü oldukları vergi beyannamelerini düzenler, - Kişi ve kuruluşlar adına vergi daireleri ile uzlaşma işlemlerini gerçekleştirir, özel kurumların Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkilerini düzenler, - Gerçek ve tüzel kişilere ait işletmelerin, muhasebe sistemlerini kurar, geliştirir, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenler veya bu konularda danışmanlık yapar, - Belgelere dayanarak inceleme ve denetim yapar, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş bildirir, rapor düzenler, tahkim, bilirkişilik vb. işleri yapar, - Vergi, fon, gecikme faizi ve cezalar hakkındaki uyuşmazlık işlerini çözümler, - Şirketlerin ortaklık ve tasfiye işlemlerini yerine getirir, - Vergi İdare Mahkemeleri ve adli yargıda, sermaye artırımı ve bankalara sunulan bilançoların incelenmesi vb. konularda bilirkişilik yapar, - Kamu kurumları ile teşebbüs ve işletme sahipleri arasında hakemlik yapar, - Fizibilite raporları hazırlar (Yatırımlar,ilaç fiyatları tespit ve değerlendirilmesi, sermaye piyasası kurulu ve diğer kuruluşlarca yaptırılacak muhasebe denetim işlemlerinde, fon kaynaklı kredilere ilişkin tespit işlemlerinde vb.). KULLANILAN ALET VE MALZEMELER - Bilgisayar, hesap makinesi, - Yasal defterler, beyannameler, makbuzlar, - Çeşitli kırtasiye malzemeleri. MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER Serbest ...

Devamını OkuSoru Makinasi

Sitemiz Yenileniyor


Tasarımımızla ilgili fikirler vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.