» İngilizce Dersi Kalıplar - Comparative - KarşılaştırmaComparative Yaparken(Karşılaştırma)a- Sıfatların sonuna '-er' than ya dab- Bazı sıfatların başına more(daha çok)/less(daha az) than getirilir.Örneklerlong-longer (uzun-daha uzun)short-shorter (kısa-daha kısa)beautiful-more beautiful (güzel-daha güzel)A bear is big. (Ayı büyük)A camel is bigger than a bear. (Deve ayıdan daha büyük)Superlative Yaparken (Üstünlük)a- Sıftların sonuna 'est' ya dab- Bazı sıfatların başına the most/the least getirilir.Örneklerlong-the longest (uzun-en uzun)short-shortest (kısa-en kısa)the most beautiful-en güzelthe least beautiful-en az güzel

Devamını Oku

» PREPOSITIONS - iNgilizcede Edatlar - Edat çeşitleriPREPOSITIONS(EDATLAR)Türkçe ile batı dilleri arasındaki en büyük farklılık edatların kullanımındadır. Türkçe’de edatlar hangi ismi etkilerse o ismin sonrasında gelir. Inglizce’de ise edatlar isimden önce gelirler.İngilizce’de edatların kullanım yerleri ismin yanıdır. Ama ismi nitelemezler. Çünkü ismi niteleyen sıfatlardır. Tanımından da anlaşılacağı gibi edatlar, tek başlarına kullanılmayan, bir isim ile kullanılp o ismin anlamını tamamlayan kelime gruplarıdır. Edatlar ism ile beraber kullanıldıklarından Bir cümlede çeviri yaparken edatların etkilediği ismi bulmak problemlidir. Çünkü edatların İngilizce’deki kullanımı Türkçe ile terstir. Edatları basit ve karışık olarak iki grupta inceleyeceğiz.Basit EdatlarIn: içinde At: ...de, ...daInto: içinde (haraket olduğunda)On: üzerinde (statik olarak)Onto: üzerinde (hareketli)Under: altındaUp: yukarıya, yukarıdaDown: aşağıya, aşağıdaAfter: ...den sonraBefore: ...den önceWith: ileWithout: ...sızOf: ...nın Off: haricinde, dışında By: ile, tarafından, ...e kadarNear: ...nın yakınında, ...e yakınNext to: ...nın yanına, bitişiğindeLike: gibiUnlike: aksineAs: olarakFrom: ...den, ...dan, (somut olarak)Out of: ...den, ...dan (soyut olarak)Beyond: ötesindeBehind: arkasındaBeneath: (yerin) altındaBeside: ...den başka, ...nın yanındaOver: üstünde (temas olmadan) “over” bir önek olarak kullanılrsa sonrasındaki kelimeye “aşırı, fazla” anlamını katar. Karışık Edatlarİn spite of: ...e rağmenDespite:Due toOwing toOn account to: ...den dolayıBecouse toİn view ofRegardingConcerningAs regards: ...e ilşkinWith regard toAboutİn case: ...durumundaİn the event ofİn terms of: itibariyle, bakımındanWith respect to: ...e göre (kıyaslamada)According to: ...e göre (görüş belirtirken)İn addition to: ...e ilavetenİnstead of ...nın yerine, ...c...

Devamını Oku

» İngilizcede Zarflar - Adverb - Zarf çeşitleriİNGİLİZCE'DE ZARF (ADVERB) **Zarflar fiilleri, sıfatları , başka zarfları ve hatta bulundakları konuma göre cümleleri niteleyebilen sözcüklerdir. Adverb’ler ( zarf ) cümle içerisine yerleştirildikleri konum ve fonksiyon bakımından farklılıklar gösterir.ZAMAN ZARFLARIToday, now, yesterday, next week, later, afterwardsBu adverb türü zaman zarfı olarak görev yapar ve bir işin ne zaman yaıpldığını anlatıp fiilin Tensini belirler.YER ZARFLARIQuickly, easily, clearly, accurately, precisely, slowly, fast, hard, late, wella)The student answered the question quickly.b)Drive carefully!c)I opened the case easily.d)She swims faste)She speaks English well Bu adverb türü, bir işim nasıl yapıldığını anlatır ve fiili nitelerler. Bu zarflar adjective + ly = adverb of manner gibi sıfatın sonuna bir –ly eki getirilerek yapılır.Fakat,fast, hard, late, early & well gibi zarfalar –ly almazlar. Bu sözcükler hem sıfat hamde zarftır, cümle içerisindeki konum ve anlamlarıyla ayırt edilirler. Örnek (d) & (e)KISITLAMA ZARFLARIOnly, merely, just, purely, solely, simply, exclusivelya)Only men can enter!b)You can just sit here.c)His success is purely his achievement. Bu adverb türü cümlede kısıtlama ablamı vermek için kullanılır. Aynı zamanda cümlede vurgu amaçlı da kullanılabilir.BAKIŞAÇISIGÖSTERENZARFLARScientifically, Chemically, Semantically,a)Grammatically this sentence is not accurate. b)Economically, we are in a bad position.c)Scientifically, this can’t be trueBu adverb türü, cümlede bahsedilen fikre bakış açımızı belirlemek için kullanlır.DERECELENDİRMEZARFLARIRather, quite, fairly, extremely, much, a lot, highlya)She was quite talented.b)He was fairly well equipped.Bu adverb türü, sıfatların derecelendirlmesi için kullanılır.Adverb + adjectiveDİKKAT ÇEKMEZARFLARIMainly, s...

Devamını Oku

» Koşul Cümleleri -First Conditionals - Second Conditionals - ThirZero ConditionalsWe use 0 conditionals to describe rules and scientific facts.Sıfırıncı tür şart cümlelerini kuralları ve bilimsel gerçekleri anlatmak için kullanırız.if tümceciği + simple present tense, simple present tenseExample:If you freeze water, it turns the ice. / Eğer suyu dondurursan buza gönüşür.First ConditionalsWe use first conditionals to talk about possible future events.Birinci tür şart cümlelerini geçekleşme olasılığı yüksek olaylar için kullanırız.if tümceciği + simple present tense, will + V1Example:If he runs, he will get there in time. / Eğer koşarsa oraya zamanında varır.Second ConditionalsWe use second conditionals to talk about impossible or imagined events in the future.İkinci tür şart cümlelerini gerçek olmayan ve varsayıma dayalı olaylar anlatmak için kullanırız.if tümceciği + simple past tense, would+ V1 / could + V1 / might + V1Example:If i were you i would study for the university exam again. / Eğer senin yerinde olsam üniversite sınavı için tekrar çalışırdım.Third ConditionalsWe use second conditionals to talk about a condition in the past that did not happen.Üçüncü tür şart cümlelerini geçmişteki gerçekleşmemiş durumları anlatmak için kullanırız. Durum konuşulduğunda artık iş işten geçmiştir.if tümceciği + past perfect, would have+ V3Example:If i had gone to the school i would have learnt how to read. / Okula gitseydim okumayı öğrenirdim

Devamını Oku

» İngilizce basit soru kalıpları - İngilizce soru kalıplarıİNGİLİZCE SORU SORMAEVET / HAYIR SORULARI : YES / NO Soru TipleriA yes/no question : evet/hayır cevaplarının verilebileceği soru türüA: Does he work in Istanbul?B: Yes, he does. OR No, he doesn't.An information question: ne, nerede , nezaman gibi direkt bilgi almak için sorulan soru türürdür.A: Where does he work?B: In Istanbul.Question word order = (Question word} + helping verb + subject + main verb(SORU SÖZCÜĞÜ) + YARDIMCI FİİL + ÖZNE + ANA FİİL + (CÜMLENİN GERİ KALAN KISMI)(a) Does she work there? Simple present Tense de soru türetmek içim do ( I,You;we,They için) & does ( he-she-it için) fiillerin yalın halleriyle (verb 1) kulanılır. Bu yardımcı fiiller action verb leri soruya dönüştürmek için kullanılırlar.Simple past tense de ise aynı mantıkta soru yapan yardımcı fiildir.(b) Where does she work? (c) Do they work there? (d) Where do they work? e) Did he work there? (f) Where did he work? (g) Is he living there? Cümlede zaten bri yardımcı fiil varsa, aynı yardımcı fiil soru yapmak için de kulanılır.Eğer birden fazla yardımcı fiill varsa, ana yardımcı fiil soru yapmak için cümle başına getirilir.(h) Where is he living? (k) Can Mary work there? (l) Where can Mary work? (m) Will he be living there? (n) Where will he be living? (o)Who   works there? Eğer belirli bir özne yoksa vya sorunun öznesi soru sözcüğü ise, yardımcı fiil kullanmadan, soru sözcüğü + çekimli fiil Getirilir.Statement: Jack came. Question: Who came?(p)Who can  come? (q) Are they  there? Verb be sour yapılarında her zaman Sujectin önüne geçer(r) Where are they?  (8) Was Pam  there? (t) Where was Pam?  QUESTION WORDSQUESTION ANSWER WHEN (a) When did they come? (b) When will you come? Last night. Next Tuesday. When zaman hakkında bilgi edinmek i&ccedi...

Devamını OkuSoru Makinasi

Sitemiz Yenileniyor


Tasarımımızla ilgili fikirler vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.