» İktisat Teorisi - Aöf 2. sınıf iktisat sınav soruları2007 İktisat Teorisi Ara Sınav SORULARI1.Aylık gelirin değişmesi nasıl değişkendir?Akım değişken2.Çok sayıda satıcı karşısında tek alıcının olduğu piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir?Monopson3.Malın fiyatında % 20 oranında bir artış olduğunda X malı talebinde % 10’luk bir azalış gerçekleşiyorsa bu mal için talebin gelir esnekliği kaçtır?0.5**4.Tam rekabet piyasasında alıcı ve satıcıların piyasa hakkında tam bilgiye sahip olması aşağıdakilerden hangisidir?Şeffaflık5.Üretim Miktarı Toplam Maliyet1 1002 1803 2404 2805 310Yukarıdaki tabloya göre 5. birimin marjinal maliyeti kaçtır?80 b. 60 c. 40 d. 30*** e. 106.Bir önceki sorudan hareketle 4. birimin ortalama maliyeti kaçtır?100908070***107.Talep eğrisi yatay eksene paralel ise esneklik değeri aşağıdakilerden hangisidir?e=∞**8.Çapraz talep enseliği e<0 qd="(Px,…Pn,G,Z)"> MEI ise aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?Toplam kar artar**22.Tam rekabet piyasasında kısa dönem arz eğrisi aşağıdakilerden hangisidir?Marjinal maliyet eğrisinin ortalama değişken maliyet eğrisi üzerinde kalan kısmı**23.Eş maliyet doğrusunun eş ürün eğrisine teğet olduğu noktada aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir ?Optimal girdi kullanımı***24.İkamenin mümkün olmaması durumunda farksızlık eğrisinin şekli için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?Dik ve eksenlere paralel ***25.Artan marjinal ikame (MRS) durumunda farksızlık eğrisinin alacağı şekil nasıldır?Orjine göre iç bükey bir eğri***26.Aşağıdakilerden hangisi A ve B gibi iki tüketici ile x ve y gibi iki mal için tüketiciler arası denge koşulunu gösterir?(MRS= Marjinal ikame oranı, MRTS= Marjinal teknik ikame oranı, P=x ve y mallarına ilişkin fiyatlar, MU= Marjinal faydayı, TU= Toplam faydayı göstermektedir)MRSA yx = MRSByx = – Px / Py***27.Toplam marjinal fayda fonksiyonları birlikte düşün&u...

Devamını Oku

» 5.sınıf Fen bilgisi ve teknoloji dersi yazılı soruları                                                         SORULARSoru 1-Işık kirliliğini azaltmak için neler yapabiliriz? ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………..a-Ses kirliliğini azaltmak için ne gibi önlemler alınabilir? ……………………………………………………………………………………...

Devamını Oku

» Aöf 2. sınıf Muhasebe sınavı soruları - Muhasebe yazılı soruları2007 MUHASEBE UYGULAMALARI Ara Sınav SORULARI1. Aşağıdakilerden hangisi A.Ş yönetim kurulunun çıkardığı yedeklerdendir?a. Olağanüstü yedekler***b. Statü yedekleric. Özel Fonlard. Yasal yedeklere. Kar yedekleri  Yabancı Paralar Hs.Kasa Hesabı20.000 3,0002. A işletmesinin kasasında 10,000 Dolar vardır.Maliye bakanlığınca ilan edilen değerleme kuru 1 dolar için 1,50 YTL dir.Yabancı para durumu aşağıdakilerden hangisidir?a) Kasa hesabında 4,000 YTL kar vardırb) Kasa hesabında 6,000 YTL kar vardırc) Kasa hesabında 6,000 YTL zarar vardırd) Kasa hesabında 8,000 YTL kar vardıre) Kasa hesabında 2,000 YTL zarar vardır***3. Aşağıdakilerden hangisi maliyet bedeli ile değerlenmez?a) Maddi duran varlıklarb) Maddi olmayan duran varlıklarc) Ticari mallard) Üretilen tarımsal ürünlere) Bankalar Hesabı***4. Telefon giderleri 7/A seçeneğinde hangi hesapta gösterilir?a) Ar-ge giderlerib) Pazarlama satış dağıtım giderleric) Genel üretim giderlerid) Genel yönetim giderleri***5. Nominal değerleri toplamı 13,000 YTL olan Alacak senetlerinin tasarruf değerleri toplamının 11,500 YTL olduğu hesaplanmıştır.Buna göre yapılacak kayıt aşağıdakilerden hangisidir?a) --------------------------/-----------------------Reeskont Faiz geliri hesabı 1,800Alacak senetleri rees. Hs. 1,800-------------------------/-------------------------b) ----------------------/-------------------------Reeskont Faiz gideri hesabı 800Alacak senetleri hesabı 800-----------------------/------------------------c) ----------------------/-------------------------Reeskont Faiz gideri hesabı 1,200Alacak senetleri hesabı 1,200-----------------------/------------------------d) ----------------------/-------------------------Reeskont Faiz gideri hesabı 1,000Alacak senetleri Rees.Hs. 1,000-----------------------/------------------------e) ----------------------/-------------------****Reeskont Faiz gideri hesabı 1,500Alacak senetleri Rees.Hs. 1,5...

Devamını Oku

» Aöf 2. sınıf istatistik yazılı sınavı soru ve cevapları1. Aşağıdakilerden hangisi istatistik kütlesi oluşturmaz?A) Anadolu ÜniversitesiB) Belirli bir bölgedeki işyerleriC) Belirli bir yerleşim bölgesi ve zamanaralığında gözlenen doğumlarD) Belirli bir bölgede zaman aralığındagözlenen trafik kazalarıE) Belirli bir üniversitedeki öğrenciler2. Sınıflar - den az0-4 24-8 78-12 1012-16 1416-20 2020-24 25Bir frekans dağılımına ilişkin –den az serisi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre sayısal değeri 12’den küçük gözlem sayısı kaçtır?A) 9B) 10C) 11D) 13E) 153. Aşağıdakilerden hangisi istatistik birimi olamaz?A) İflasB) Trafik kazasıC) ÖğrenciD) ArabaE) Hüzün4. Aşağıdakilerden hangisi doğal olmayan birime örnektir?A) ÖğrenciB) ArsaC) BanknotD) ArabaE) Doğum5. Aşağıdakilerden hangisi sürekli değişkendir?A) Doğum yeriB) Doğum tarihiC) Öğrencilerin okul numarasıD) YüzölçümüE) Medeni hal6. Sınıflar f0-2 52-4 34-6 36-8 58-10 4Yukarıda verilen frekans dağılımının aritmetik ortalaması kaçtır?A) 4B) 5C) 6D) 20E) 1007. Değişkenlik ölçüleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?A) Bir seriyi oluşturan gözlem değerlerininher birine sabit bir sayı eklenirse, serinin standart sapması değişmez.B) Standart sapma, bir seriyi oluşturangözlem değerlerinin aritmetik ortalamadan farklarının kareli ortalamasıdır.C) Standart sapmanın kare kökünevaryans adı verilir.D) Değişim aralığı, farklı sayıda gözlemdeğeri içeren ve farklı ölçü birimlerine göre oluşturulmuş serilerin karşılaştırılmasında kullanılmaz.E) Değişim aralığı, bir serideki en büyükgözlem değeri ile en küçük gözlem değeri arasındaki farktır.8. Ortalamalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?A) Bir ortalama ile ilgilenilen veri kümesinitemsil edebilen tek bir değer hesaplanır.B) Ortalama bir ...

Devamını Oku

» Aöf 2. sınıf kamu maliyesi yazılı sınavı test soruları2007 Kamu Yönetimi Ara Sınav SORULARI1. Genel ve Katma bütçenin birleştirilmesi ve bundan hazine yardımları ile devlet katkısının düşülmesi yoluyla bulunan bütçeye ne ad verilir?A) Genel bütçeB) Konsolide bütçeC) Mahalli idareler bütçesiD) Özerk bütçeE) Özel bütçe2. Mahalli idarelerin toplamdaki gelir ve harcamalarının bütçeye oranının, 1985 yılında , 1980 yılına göre %7’den %12’ye yükselmesinin ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?A) Gelir vergisindeki mahalli idareler paylarınınartırılmasıdır.B) Emlak vergisi hasılatının konsolide bütçegelirleri içerisinden çıkarılarak belediyelereverilmesidir.C) KDV’nin alınmaya başlamasıdır.D) Çöp vergisinin uygulamaya konulmasıdır.E) Mahalli idarelerin borçlanma imkanlarınıngenişlemesidir.3. Aşırı devlet harcamalarının çok ve çeşitli vergilemeyi gerekli kılacağını, bununda doğal düzeni bozacağını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?A) FizyokrasiB) MerkantilizmC) LiberalizmD) Keynesyen görüşE) Monetarizm4. Aşağıdakilerden hangisi Fizyokratlarla ilgili olarak doğru bir ifadedir?A) 18.yy’da İngiltere’de ortaya çıkmıştır.B) Devletin ekonomiye müdahalesindenyanadırlar.C) Liberalizme karşıdırlar.D) Tek ve dolaysız vergiden yanadırlar.E) Borçlanmayı uygun görürler.5. Bir bireyin kullanmaya başlaması ile diğer bireyin o mal / hizmetten elde ettiği faydanın azalması aşağıdaki mal / hizmetlerden hangisinde söz konusudur?A) ParklarB) YiyecekC) AyakkabıD) Şifreli TVE) Ulusal güvenlik6. Ölçeğe göre artan getirili endüstrilerde, kaynak tahsisinde etkinlik açısından fiyatlama aşağıdakilerden hangisine göre yapılmalıdır?A) Marjinal MaliyeteB) Marjinal FaydayaC) Marjinal Sosyal FaydayaD) Dışsal MaliyeteE) Ortalama Maliyete7. A...

Devamını OkuSoru Makinasi

Sitemiz Yenileniyor


Tasarımımızla ilgili fikirler vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.