» Aöf 2. sınıf Ticaret Hukuku sınav soruları2007 Ticaret Hukuku Ara Sınav SORULARI1-Türk ticaret kanunun ayrılmaz cüzü hangisidir?a) icra iflâs Kanunub) Medenî Kanunuc) Ceza Kanunud) Kadastro Kanunue) Bütçe Kanunu2-xxx işlerde hangi tür faiz yasaktır?a) Faize faiz yürütülmesib) Arta parayı aşan faizc) Temerrüt faizid) Anapara faizie) Yüzde ondan fazla faiz3-Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kişiye ne ad verilir?a) Tacirb) Seyyar tüccar memuruc) Ticari mümessild) Komisyoncue) Tellak4-Aşağıdakilerden hangisinin tüzel kişiliği yoktur?a) Kolektif ortaklıkb) Anonim ortaklıkc) Donatma iştirakid) Komandit ortaklıke) Limitet ortaklık5-Aşağıdakilerden hangisinin kullanılması zorunlu değildir?a) Akın Petrol A.Şb) Sel İnşaatçılık A.Şc) Yaşar Kayad) Ali Bol Kolektif Ortaklığıe) Ali Uzun Oteli6-Bir konunun ticaret siciline tesciline ilgililerin bizzat kendilerinden başka kimler talep edebilir?a) Cirantalarb) Analistlerc) Denetçilerd) Noterlere) Halefler7-Tescil. Ye ilânı zorunlu olmayan bir hususun tescil edilmesi hâlinde sicilin ne tür bir etkisi söz konusu olur?a) Olumlu etkib) Doğrudan etkic) Olumsuz etkid) Dolaylı etkie) Hiçbir etkisi söz konusu değildir8-Bir hokkobazın profesör unvanını kullanılması hâlinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?a) Haksız fiilb) Hukuku tağyic) Men'i müdahaled) Rekabete) Haksız rekabet9- Ticaret sicilindeki kaydın silinmesi tacirin ticari defterlerini saklama yükümlülüğünü nasıl etkiler?a) Tacirlerin kanuni saklama süresi içinde yeni bir ticari işletme tescili talebinde bulunması.b) Saklama mükellefiyeti otomatikman ortadan kalkar.c) Hakim uygun görürse bu mükellefiyeti kaldırır.d) Tacirin defterlerini saklama mükellefiyeti devam eder.e) Bu mükellefiyet kaydın silinmesinden itibaren 6 ay devam eder.10-Defterlerin yanmış olması ve tacirin v...

Devamını Oku

» Aöf Maliyet muhasebesi yazılı sınav sorularıMaliyet Muhasebesi 2007 Arasınav Soruları 1) --------------/---------------Direkt İşçilik GiderleriGenel Üretim Giderleriİlgili Hesaplar------------/--------------------Yukarıdaki yevmiye kaydı hangi işleme aittir?Yanıt: Kullanılan işçiliklerin kaydı2) Aşağıdakilerden hangisi yönetilebilen sabit maliyetlerden biridir?Yanıt: Reklam gideri3) --------------/---------------Genel Üretim GiderleriMaliyet Gideri Karşılığı------------/--------------------Yukarıdaki yevmiye kaydı hangi işleme aittir?Yanıt: Tahmini giderlerin kaydı4) Sel baskını nedeniyle boşa geçen zamana ilşkin işçilikler hangi hesaba kaydedilir?Yanıt: Çalışmayan kısım gider ve zararlar hesabının borcuna5) Mobilya üretimi yapan bir işletmede 100 YTL’lik sunta üretime gönderilmiştir. 7/A seçenegine göre yapılacak kayıtta hangi hesaba borç kaydedilir?Yanıt: Direkt ilkmadde ve malzeme giderleri hesabının borcuna6) Dönemin üretim maliyetleri : 3.000DBYM stokları : 1.000Dönembaşı mamul stokları : 800DSYM stokları : 500Dönemsonu mamul stokları : 300Satılabilir mamullerin maliyeti nedir?Yanıt: 3.300İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 2007 Arasınav 7) Üretim maliyetlerinin gidere dönüştüğü nokta hangisidir?Yanıt: Mamullerin satılmasıStok değerlemesi gözönünde bulundurulduğunda üretime gönderilen malzeme maliyetinin düşük dönemsonu stok maliyetinin yüksek olduğu yöntem hangisidir?Yanıt: İlk giren ilç çıkar9) Aşağıdakilerden hangisi karma maliyetlerin sabit ve değişken kısımına ayrılmasında kullanılan yöntemlerden biri değildir?A) En düşük – En yüksek noktalarB) Dağılım grafiğiC) En küçük karelerD) Muhasebe tekniğiE) doğru yanıt 4’ü dışında verilen10) Mamul ve hizmet üretiminde kullanılan mamulün temel ögesini oluşturan ve mamullere doğrudan yüklenebi...

Devamını Oku

» Türk Vergi Sistemi yazılı Sınav SorularıTürk Vergi Sistemi 2007 Ara Sınav Soruları1.Türkiyede gelirlerin vergilendirilmesi ilk hangisi ile olmuştur. cevap:Kazanç Kanunun İngilizce 2007 Arasınav Soruları 1.I xx fine thankscevap:How are you 2.Ücretin karşılığı cevap:Emek 3.Gelirin Özelliği cevap:Şahsilik 4.Ds sermaye-Db sermaye+çekilen cevap:175 5.2006 da vergiye tabi kazancı cevap:120 (2006 da tahsil ettiği 100 ile+2005 den kalan 20. 2007 sayılmaz 6.Mali müşavir hangisinin yarısını indirir. cevap:Aydınlatma ısınma 7.Txx mükellef sayılmasının genel şartı cevap:Tc vatandaşı olmak 8.Zirai faaliyetle uğraşan kollektif şirket ortağının kazancı cevap:Ticari kazanç 9. Üründen pay alma cevap:Gayrimenkul Sermaye İradı 10.Doktorun 2006 vergiye tabi kazancı Cevap: 2006 yılında tahsil ettiği muayene ücreti - indirilecek giderler rakxxı hatırlxxıyorum.Tahsil etmediği meblağ düşülmeyecekti.Nakit esasına tabi olmasından dolayı 11.Kira bedeli hangisinden düşük olxxaz cevap:Emsal Kira 12.Hangisi ücret sayılmaz cevap:Ortaklık Kazancı 13.Değer artış Kazancı değildir cevap: Hatırlxxıyorum 14.Kendisine vergi borcu düşen gerçek ve tüzel kişiler cevap:Mükellef 15.Ocak vergileri hangi tarihe kadar ödenir cevap: 26 şubat 16.Gelir vergilerin onaylandığı yer cevap:Vergi dairesi 17.Hangisi kurumlar vergisine tabi değildir. cevap: hatırlamıyorum:) 18.Limited şirket cevap: 2 ortak 5000 sermaye 19.Tarhiyatın muhatabı, cevap:Gerçek Kişiler 20.Gelir vergisi neye göre tarh olur cevap:Beyana 21.İlk gelir vergisi ne için alınmıştır cevap:Savaş 2.What is this womancevap:Which Woman3.Karşılaştırma sorudaki isimler farklı olabilir Ali is 17 years old, Mehmet is 15 years oldcevap:Mehmet is younger Ali4.Shall we sorusucevap:Lets go ile başlıyor5.When does the close bank(Bankalar kaçta kapanır)cevap: 5 te kapanır. Five ile bitiyor.6.Soruda adres tarif ediyor ilerde solda left gibi ifadelercevap:w...

Devamını Oku

» Pazarlama yönetimi yazılı sınav sorularıPazarlama Yönetimi 2007 Arasınav Soruları 1-KİŞİLERİN VE ÖRGÜTLERİN xxAÇLARINA UY?UN BİR ŞEKİLDE DE?İŞİMİ SA?LAYACAK MALLARIN HİZMETLERİN VE DÜŞÜNCELİREN YARATILMASI FİYATLandIRILMASIN DA?ITILMASINI VE SATIŞ ÇABALARININ PLANLA VE UY?ULxxAYA NE DENİRCEVAP; PAZARLxxA2-PAZARLxxxxNIN ÖZELLİKLERİNDEN DE?İLDİR3-PAZARLxxANIN GELİŞİM SÜRECİNDEN DE?İLDİRCEVAP. KARA YÖNELİK SATIŞ ANLAŞIŞI4-GELENEKSEL YAKLAŞIMDAN BİR SORU VARDI5-STRATEJİK PLandA BELİRTİLEN EYLEMLERİN UY?ULANMASINA NE DENİRCEVAP, TAKTİK PLAN6-PAZARLxxA PLANLxxASI SÜRECENİN İLK AŞxxASI NEDİRCEVAP; DURUM ANALİZE7-TOPLAN MALİYET LİDERLİ?İ SORUSUCEVAP; ARGE VE .. ÇALIŞMASI DİYE BİR ŞIK8-HEM BÜYÜME HEM PAZAR PAYI DÜŞÜK OLAN NEDİRCEVAP NAKİT YUTUCULAR9-TESEDAFİ OLMAYAN ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİNDEN EN ÇOK KULLANILANCEVAP; KONTENJAN YÖNTEMİ10-ODİMETRİ HANGİ YÖNTEMDİRCEVAP . GÖZLEM YÖNTEMİ11-REKLxx ARAŞTIRMASI DE?İLDİRCEVAP UZUN BİR ŞIKTI12-EGİTİM MOSLOVUN HİYARARŞİNE GÖRECEVAP, SAYGINLIK13-KİŞİLERİN KENDİLERİ DE DAHİL OLMAK ÜZERE GENEL OLARAK DÜŞÜNMECEVAP, TUTUM14-ÇOCUKLARIN PAZARLADİ İŞLEVLERİN BİGLİ VE BECERİLERİ TUTUM GELİŞTİRMELERİCEVAP TÜKETİCİ SOSYALLEŞMESİ15-ENDÜSTREY PAZAR DE?İLDİRCEVAP, TÜKETİCİ PAZAR16-ENDÜSTRİYEL SATIN ALMA SÜRECİNİN İLK AŞxxASICEVAP ÜRÜNE İLİŞKİN NİTELİKKLERİN BELİRLENMESİ17-BİR SATIN ALMANIN YAPILAP YAPILMAYACA?I NEYİN SATIN ALINACA?INA EVE KİMDEN SATIN ALINACI?ININ BELİRLEYİNCEVAP ETKİLEYİCİ18-FAALİYETE DAYALI DURMSAL FAKTÖR DE?İLDİRCEVAP İŞLETME BÜYÜKLÜ?Ü19-DVD OYNATICISI VE VCDE OYNATICISI İLE İL?İİCEVAP, İLİŞKİLENDİRİLEN MALLAR20-ARZU VE ÖZLEM ÇEKİLEN DİYECEVAP GİZLİ TALEP21-FARKLI TÜKETİCİ GURPLARININ FARKLI ÜRÜNLER ÜZERİNDECEVAP PAZAR BÖLÜMLEME22-İŞLETMENİN ÜRETTİ?İ ÜRÜN SAYISICEVAP ÜRÜN KARMASININ BOYU23-ENÇ...

Devamını Oku

» Finansal Yönetim Aöf yazılı sınav soruları1. İşletmenin ihtiyacı olan fonların sağlanmasına ne ad verilir.a) Finansmanb) Finansal yönetimc) Finansd) Yatırıme) Kar2. İşletmenin ihtiyacı olan fonların sağlanması, uygun varlıklara yatırılması ve bu fonların yönetilmesine ne ad verilir.a) Finansmanb) Finansal yönetimc) Finansd) Yatırıme) Kar3. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin finansal tablolarını kullanarak analiz yapanlardan birisidir?a) Kamu kurumlarıb) İşletme yöneticileric) Sendikalard) Kamuoyue) Hepsi4. Belirli bir tarihte düzenlenmiş veya belirli bir döneme ait finansal tablolarda yer alan kalemler arasındaki ilişkilerin tespiti ve değerlendirilmesine yönelik analize ne ad verilir?a) Dinamik analizb) İç analizc) Statik analizd) Kredi analizie) Dış analiz5. Aşağıdakilerden hangisi değişken giderlerden biri değildir.a) Hammaddeb) Direkt işçilikc) Yardımcı malzemed) İşletme malzemesie) Yönetici maaşları6. Faiz ve vergi öncesi kardaki % değişimin satış tutarındaki göreli değişmeye bölünmesiyle aşağıdakilerden hangisi bulunur.a) Faaliyet Kaldıraçı derecesib) Finansal Kaldıraç derecesic) Birleşik kaldıraç derecesid) Başabaş nokatasıe) Başabaş satış düzeyi7. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde planlama ve bütçeleme ilkelerinden biri değildir.a) Bütünlükb) İktisadilikc) Kesinlikd) Şeffaflıke) Kalıcılık8. Aşağıdakilerden hangisi bütçelemenin aşamalarından biri değildir.a) Temel amaçların, standartların belirlenmesib) Satışların tahmin edilmesic) Mal karması ve niteliklerin belirlenmesid) Malların alınacağı işletmelerin tesbitie) Her mal için kısa vadeli satış tahminlerinin yapılması9. Nakit olarak elde veya bankada bulunan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içerisinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülen varlık unsurlarından oluşur tanımlaması aşağıdakilerden h...

Devamını OkuSoru Makinasi

Sitemiz Yenileniyor


Tasarımımızla ilgili fikirler vermek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.